Friday, 2019-04-26, 7:01 PM

Công nghệ là sức mạnh

Danh Mục
Tìm Kiếm
Đăng Nhập
Thống kê

Total online: 1
Khách: 1
Thành Viên 0
lịch việt
Van Thanh
post to
tag may
blog collection
tin 24h trong ngày
Nhận xét
Đánh Giá Website
Total of answers: 16
Main » 2011 » October » 27 » code tuần 6
7:14 AM
code tuần 6
[code]using System; 
using System.IO; 
 
using System.Collections; 
 
namespace DCT110X_DHSG 
    class CTime 
    { 
        private int hour, minute, second; 
        public CTime() 
        {   hour = minute = second = 0; 
        } 
        public CTime(int h, int m, int s) 
        {   hour = h; minute = m; second = s; 
        } 
        public void Nhap() 
        {   do 
            {   Console.Write("nhap gio="); 
                hour = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("nhap phut="); 
                minute = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("nhap giay="); 
                second = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
                if (hour < 0 || hour >= 24 || minute < 0 || minute >= 60 || second < 0 || second >= 60) 
                    Console.WriteLine("Nhap sai, hay nhap lai!"); 
 
            }while(hour<0||hour>=24||minute<0||minute>=60||second<0||second>=60); 
        } 
        public void Xuat() 
        {  Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", hour, minute, second); 
        } 
        public int Hour 
        { 
            get { return hour; } 
            set { hour = value; } 
        } 
        public int Minute 
        { 
            get { return minute; } 
            set { minute = value; } 
        } 
        public int Second 
        { 
            get { return second; } 
            set { second = value; } 
        } 
        public void Tang1Giay() 
        {   second++; 
            if (second == 60) 
            {   minute++; 
                second = 0; 
            } 
            if (minute == 60) 
            {   hour++;            minute = 0; 
            } 
            if (hour == 24) 
                hour = 0; 
        } 
        public void Giam1Giay() 
        {    second--; 
            if (second == -1) 
            { 
                second = 59; 
                minute--; 
            } 
            if (minute == -1) 
            { 
                minute = 59; 
                hour--; 
            } 
            if (hour == -1) 
                hour = 23; 
        } 
        public CTime CongThemGiay(int s) 
        { 
        /*    CTime temp= new CTime(hour,minute,second); 
            for (int i = 0; i < s; i++) 
                temp.Tang1Giay(); 
            return temp;*/ 
            int Sum = DoiRaGiay()+s; 
            return DoiRaThoiGian(Sum); 
        } 
        private int DoiRaGiay() 
        { 
            return hour * 3600 + minute * 60 + second; 
        } 
        private CTime DoiRaThoiGian(int s) 
        { 
            CTime temp = new CTime(); 
            temp.hour = s / 3600; 
            temp.minute = (s % 3600) / 60; 
            temp.second = s % 60; 
            return temp; 
        } 
    } 
    class CToanHoc 
    {    
        public static int Tong(int a, int b) 
        { 
            return a + b; 
        } 
        public static double CanBacHai(int n) 
        { 
            
            return Math.Sqrt(n); 
        } 
        //private CToanHoc() { } 
       
         public static double PI; 
        public CToanHoc() 
        {   PI = 3.14159; 
        } 
        static CToanHoc() 
        { 
            PI = 3.14159; 
        } 
        
    }; 
    class CMyArray 
    {   public int[] data; 
        public CMyArray(int n) 
        {   data=new int[n]; 
            for (int i = 0; i <data.Length; i++)  
                data[i] = 0; 
        } 
        public void Input() 
        {   for(int i=0;i<data.Length;i++) 
            {   Console.Write("nhap phan tu thu {0}: ", i); 
                data[i]=Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
        } 
        public void Print() 
        {   for(int i=0;i<data.Length;i++) 
                Console.Write(" {0} ",data[i]); 
        } 
        public int this[int i]  //indexer 
        {   get { return data[i]; } 
            set { data[i] = value; } 
        } 
    }; 
 
    class CDiem 
    {   private int x, y; 
        public CDiem() 
        {   x = y = 0; 
        } 
        public CDiem(int d) 
        {   x = y = d; 
        } 
        public CDiem(int x, int y) 
        {   this.x = x;   this.y = y; 
        } 
        public void Nhap() 
        {   Console.Write("nhap toa do x: "); 
            x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("nhap toa do y: "); 
            y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
        public void Xuat() 
        {   Console.Write("({0},{1})", x, y); 
        } 
        public void DiChuyen(int a, int b) 
        {   x += a; 
            y += b;         } 
        public void Len() 
        {  y++; } 
        public void Xuong() 
        {  y--; } 
        public void Trai() 
        {  x--; } 
        public void Phai() 
        {  x++;   } 
        public int X 
        {   get { return x; } 
            set { x = value; } 
        } 
        public int Y 
        { 
            get { return y; } 
            set { y = value; } 
        } 
    }; 
    class CHinhTron 
    {   private CDiem tam; 
        int r;//Ban kinh 
        public CHinhTron() 
        {   tam = new CDiem(); 
            //tam.X = tam.Y = 0; 
            r = 1; 
        } 
        public CHinhTron(int x, int y, int r) 
        { tam = new CDiem(x,y); 
            //tam.X = x; tam.Y = y;  
          this.r = r; 
        } 
        public int R 
        {   get { return r; } 
            set { r = value;} 
        } 
        public void Nhap() 
        {   tam.Nhap(); 
            Console.Write("Nhap ban kinh: "); 
            r = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
        public void Xuat() 
        {   Console.Write("["); tam.Xuat(); 
            Console.WriteLine(",{0}]",r); 
        } 
        public double DienTich() 
        {   return Math.PI * r * r; 
        } 
        public double ChuVi() 
        {  return Math.PI * r * 2; 
        } 
    }; 
    class CTru 
    { 
        private CHinhTron day; 
        private int h;//Chieu cao         public CTru() 
        { 
            day = new CHinhTron(); 
            h = 1; 
 
        } 
        public CTru(int x, int y, int r, int h) 
        { 
            day = new CHinhTron(x, y, r); 
            this.h = h; 
        } 
        public void Nhap() 
        { 
            day.Nhap(); 
            Console.Write("Nhap chieu cao: "); 
            h = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
        public void Xuat() 
        { 
            day.Xuat(); 
            Console.WriteLine("H = {0}",h); 
        } 
        public double DienTichXungQuanh() 
        { 
            return day.ChuVi() * h; 
        } 
        public double DienTichToanPhan() 
        { 
            return day.ChuVi() * h +day.DienTich()*2; 
        } 
        public double TheTich() 
        { 
            return day.DienTich() * h; 
        } 
    }; 
    class SinhVien 
    { 
        private string maSV, hoTen, lop; 
        private float diem1, diem2, diem3; 
        public SinhVien() { } 
        public string MASV 
        { 
            get { return maSV; } 
            set { maSV = value; } 
        } 
        public string HOTEN 
        { 
            get { return hoTen; } 
            set { hoTen = value; } 
        } 
        public string LOP 
        { 
            get { return lop; } 
            set { lop = value; } 
        } 
        public float DIEM1         { 
            get { return diem1; } 
            set { diem1 = value; } 
        } 
        public float DIEM2 
        { 
            get { return diem2; } 
            set { diem2 = value; } 
        } 
        public float DIEM3 
        { 
            get { return diem3; } 
            set { diem3 = value; } 
        } 
  
        public void Nhap() 
        {   Console.Write("Nhap ma sinh vien:"); 
            maSV = Console.ReadLine(); 
            Console.Write("Nhap ho ten:"); 
            hoTen = Console.ReadLine(); 
            Console.Write("Nhap lop"); 
            lop = Console.ReadLine(); 
            Console.Write("Nhap diem mon 1:"); 
            diem1 = float.Parse(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Nhap diem mon 2:"); 
            diem2 = float.Parse(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Nhap diem mon 3:"); 
            diem3 = Convert.ToSingle(Console.ReadLine()); 
        } 
        public float TinhDTB() 
        { 
            return (diem1 + diem2 + diem3) / 3; 
        } 
        public string XepLoai() 
        {   string loai; 
 
            if (TinhDTB() >= 8.5) 
                loai = "Gioi"; 
            else 
                if (TinhDTB() >= 7) 
                    loai = "Kha"; 
                else 
                    if (TinhDTB() >= 5.5) 
                        loai = "Trung binh"; 
                    else 
                        loai = "Yeu kem"; 
            return loai; 
        } 
        public void Xuat() 
        { 
            Console.WriteLine("{0,-10}{1,-25}{2,-7}{3,4} {4,4} {5,4}  {6:0.00}  {7,-
10}",maSV,hoTen,lop,diem1,diem2,diem3,TinhDTB(),XepLoai()); 
        } 
    }; 
 
    class DanhSachSinhVien     { 
        private SinhVien[] dssv; 
        public DanhSachSinhVien() { } 
        public SinhVien this[int i] 
        { 
            get { return dssv[i]; } 
            set { dssv[i] = value; } 
        } 
        public void Nhap() 
        {   int n; 
            Console.Write("Nhap so sinh vien: "); 
            n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            dssv = new SinhVien[n]; 
            for (int i = 0; i < dssv.Length; i++) 
            {   dssv[i] = new SinhVien(); 
                Console.WriteLine("Nhap thong tin SV thu {0}:",i); 
                dssv[i].Nhap(); 
            } 
        } 
        public void Xuat() 
        { 
            Console.WriteLine("Ma so    Ho ten               Lop    Diem1 Diem2 Diem3 DTB  Loai"); 
            for (int i = 0; i < dssv.Length; i++) 
                dssv[i].Xuat(); 
        } 
        public void GhiFile(string filename) 
        {   StreamWriter writer = new StreamWriter(filename); 
            writer.WriteLine(dssv.Length); 
            for (int i = 0; i < dssv.Length; i++) 
            {   writer.WriteLine(dssv[i].MASV); 
                writer.WriteLine(dssv[i].HOTEN); 
                writer.WriteLine(dssv[i].LOP); 
                writer.WriteLine(dssv[i].DIEM1); 
                writer.WriteLine(dssv[i].DIEM2); 
                writer.WriteLine(dssv[i].DIEM3); 
            } 
            writer.Close(); 
        } 
        public void DocFile(string filename) 
        { 
            StreamReader reader = new StreamReader(filename); 
            int n = int.Parse(reader.ReadLine()); 
            dssv = new SinhVien[n]; 
            for (int i = 0; i < dssv.Length; i++) 
            {   dssv[i] = new SinhVien(); 
                dssv[i].MASV = reader.ReadLine(); 
                dssv[i].HOTEN = reader.ReadLine(); 
                dssv[i].LOP = reader.ReadLine(); 
                dssv[i].DIEM1 = float.Parse(reader.ReadLine()); 
                dssv[i].DIEM2 = float.Parse(reader.ReadLine()); 
                dssv[i].DIEM3 = float.Parse(reader.ReadLine()); 
            } 
            reader.Close(); 
 
        } 
        public void Them1SinhVien()         { 
            Array.Resize<SinhVien>(ref dssv, dssv.Length + 1); 
            dssv[dssv.Length - 1] = new SinhVien(); 
            dssv[dssv.Length - 1].Nhap(); 
 
        } 
        public int TimKiemSinhVien(string MaSo) 
        { 
            int pos = -1; 
            for(int i=0;i<dssv.Length;i++) 
                if (MaSo == dssv[i].MASV) 
                { 
                    pos = i; 
                    break; 
                } 
            return pos; 
        } 
        public bool Xoa1SinhVien(string MaSo) 
        { 
            int pos = TimKiemSinhVien(MaSo); 
            if (pos < 0) 
                return false; 
            else 
            {   for (int i = pos; i < dssv.Length - 1; i++) 
                    dssv[i] = dssv[i + 1]; 
                Array.Resize<SinhVien>(ref dssv,dssv.Length-1); 
                return true; 
            } 
        } 
        public bool SuaDiemSinhVien(string MaSo) 
        { 
            int pos = TimKiemSinhVien(MaSo); 
            if (pos < 0) 
                return false; 
            else 
            { 
                Console.Write("Nhap diem 1 (moi):"); 
                dssv[pos].DIEM1 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("Nhap diem 2 (moi):"); 
                dssv[pos].DIEM2 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("Nhap diem 3 (moi):"); 
                dssv[pos].DIEM3 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
                return true; 
            } 
        } 
    }; 
    class Program 
    {   static void Main(string[] args) 
        { 
            DanhSachSinhVien ds = new DanhSachSinhVien(); 
            ds.DocFile("D:\\LTHDT.txt"); 
            string MaSo; 
            char ch; 
            do{ 
                Console.WriteLine("Ban hay chon 1 chuc nang:"); 
                Console.WriteLine("1. Them 1 sinh vien.");                 Console.WriteLine("2. Tim theo ma sinh vien."); 
                Console.WriteLine("3. Xoa sinh vien."); 
                Console.WriteLine("4. Cap nhat thong tin sinh vien."); 
                Console.WriteLine("5. In danh sach sinh vien."); 
                Console.WriteLine("6. Sap xep."); 
                Console.WriteLine("0. Thoat chuong trinh."); 
                ch = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); 
                switch (ch) 
                { 
                    case '1': 
                        ds.Them1SinhVien(); 
                        break; 
                    case '2': 
                        Console.Write("Nhap ma so can tim: "); 
                        MaSo = Console.ReadLine(); 
                        int pos=ds.TimKiemSinhVien(MaSo); 
                        if (pos >= 0) 
                        { 
                            Console.WriteLine("Tim thay!!!"); 
                            ds[pos].Xuat(); 
                        } 
                        else 
                            Console.WriteLine("Khong Tim thay!!!"); 
                        break; 
                    case '3': 
                        Console.Write("Nhap ma so can xoa: "); 
                        MaSo = Console.ReadLine(); 
                        if (ds.Xoa1SinhVien(MaSo)) 
                            Console.WriteLine("Xoa thanh cong!"); 
                        else 
                            Console.WriteLine("Khong co sinh vien nay!"); 
 
                        break; 
                    case '4': 
                        Console.Write("Nhap ma so can sua diem: "); 
                        MaSo = Console.ReadLine(); 
                        if (ds.SuaDiemSinhVien(MaSo)) 
                            Console.WriteLine("Da sua thanh cong!"); 
                        else 
                            Console.WriteLine("Khong co sinh vien nay!"); 
                        break; 
                    case '5': 
                        ds.Xuat(); 
                        break; 
                    case '6': 
                        break; 
                } 
            }while(ch!='0'); 
 
            ds.GhiFile(@"D:\LTHDT.txt"); 
           
        } 
    } 
} [/code]
Views: 438 | Added by: rainbow_xz | Tags: lập trình | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]